Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. X. NO. ii. JUNE 15, 1907. 
Published Monthly, at St. Michaels, Fort Totten, P. 0., N, Dakota, 

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER AT THE POST-OFFICE AT FORT TOTTEN. N. DAK. 50 cents a year. OWANCAYA WOTANIN. 
Kiksuya po! In J^ Woslahan 

Owakpamni ei J^^K^aetanhan 
Omniciye Tanka ifl ^p_Xorch 

Daota ecivatanha: 

X a 

Inyan Conkaske oyank^^July 12 
hetannan kie. South Dakota eciva- 
tanhan km. Linton, N. Dakota^Lay 14, hehan Mi- 
risose Wakpa kin opaya icamna qeyas 
tohanni waniyetu top b^hanyan hecehci 
icamna slolyapi sni. Wa kin siha iyu- 
tapi wanji sanpa hehanyan hinlipaye. 
Wcjupi kin otehanyan wicaya tka he- 
hanl akes wa kin he wowacinyelica 
yawapi. 

Cassville, Mo. ekta May 6, hehan 
wasu hinhe qeyas lila wokipe ke. Wa- 
sicun wicincala wan, Allie Bezon, wa- 
niyetu 16 ca wasu kate heceya hci cin 
tin kta iyukcanpi. Wana tehan takuni 
ecaca kiksuye sni. Wasu kin kokoya- 
hanla witka hinskoskokeca. Tipi el 
aojanjanglepi kin kablecin, na can ape 
na wojupi wan hinape kin iyuha 
ihangye. 

Parker, S. D. ekta May 13, hehan 
tate tanka wan hiyu na owoju tipi 
wan pawince pica sni yunkan taku sni 
la se kaptanje. Kaptanye kinheicun- 
han petijanjanye wau ileya han canke 
heon tipi kin ileyin na winyan wan 
cinca kici hugnagapi na wicasa kin 
ins hla kiunniyehce. 

El Paso, Texas ekta May 11, hehan 
hemani wan kaptayin na wicasa za- 
ptan wicakte na ota oyasyazan wicaye. Lompoc, Cal. ekta May 11. hehan 
hemani wan canku nasna na wicasa 
wikcemna noin wicakte, Wanjigji lena 
makoce icu aye na ota icimani yapi, 
Pejuta wicasa tonakel itkowieakipapi 
on eqes wanjigji kiunuiwicaye kin hena 
tokasni asnipi kte. Marseilles, ekta May 9, hehan naini- 
wanca wata wan kaptanyin na wicasa 
40 sanpa minitapi. Helena, Mont, ekta May 9 hehan 
hemani wan warnanon wicasa qeya 
anaptapi na hemani etanhan itancan 
kin ktepi: cankd liemani okoiakiciye 
epi na Montana makokaspe kin nonpin 
$3,000.00 tuwalena warnanon wicasapi 
ka ca heconpi kin lyewicayapi ehau- 
tans kicicajujupi kta iciconzapi. 

York. Pa. May 81, heehan John 
PiuiiK eciyapi wan Hemani Kaptanye 
qa akan skan kin he heca ceca sanni 
Kakse, ceca okakse kin ikikcu qa yu- 
ptaptanyus iyokisiine hei wanhclaka 
qa ermake qa canduhupa ikikcu oua- 
gi qa eannonua, he econhan liemani 
en ohnakani qa ikiyena otonwe kin 
ekta ayapi wayazanka tini en aim 
we ihpaya ua cannonpe uon letanhan 
cafiduhupa Kin hinhuaya; ni Kte sni 
naceca evaui. IHMUN* TANKA WAN 

MAZA TIP! ETAXHaX IYAYA 
QA WAKIUNX1YAX. 

Twin Falls, )daho, makoce kin hen 
May "31. anpetu kin he en wauazoni 
unkan ihmun tanka wan maza tipi 
ohna yanke qon etanhan iyaya. qa 
wapazo sunkakan cikcistioidan heca 
wan iyahpaya, tuka ecen awanyake 
kin maza wan iou qa ista kin okitahe 
na ape qa kasua iveya, ake tokeca i. 
yahuaya tuKaase aue qa kasna iyeya 
nehan tiyopa kin etkiva iyaya nakas 
owodutaton tanka. wakeya kin ohda- 
teteya eyaya, tona aiyaoa iwicavave 
kin owas kahaehpewlcaya. Winyan 
wan Mrs. C. E Rozell eciyapi e cun- 
wintku Ruth kici ohanahdaskin iwi- 
cahpaya: wicinyanna tahu kin yu- 
sdesdeca qa oape nouua iyobakam 
hehan ta. J. W, Bell, otonwe kin 
mazakaga he Mrs. Rozeil icahda na- jin econhan iyahpaya. tawicu qa cin- 
ca om najin hecen naheyata iyewiea- 
kiye aa mazakanutecedan on ihmu 
kin en iyeya. ayustan iyeve qa icau- 
caue qa hdohdo, ake en iyeya, iya- 
mni en iyeye kin hehan iyaya tka a- 
ke kute aya qa ake yarnni en iyeya, 
manitkiya ye qa kun iwanke ua ozi- 
kiye kin hehan ake wicota kin etkiva 
ku he econhan Beil ake owasin oki- 
ksu qa wiyeya najin tuka hdinunm 
sni ndihpaya oa t-i. 
Marysville, Kan. May 30, Heehan 
Byron Clark, qa Ralph Chaplain, 
nonpin waniyetu sahdoganganpi, ua 
wanji kicicaui unKan minin iyaya ua 
wakpa maya matete kin en nonpin 
caupeskamakahde najinui qa ni kte 
cinpi ua \\ akantanka cekivahanui, 
unkan wocekiye tawapi kin nawica 
kicihonpi: Rea Sevier cincu kicica 
ua hoksidan kin denaos hena wakpa 
kahda skata yukan unkan Rea Sevier 
minin iyaya qa lcupi kte lice tuka e 
cen mahep iyaya ake hdinane hehan 
cincu ake amwe he econnan hoksidan 
cikcistma kin denaos token han oki- 
nipina sni hecen canDeskamakahde i- 
uajinpi qa cekiyahanpi oa ecan ani 
we km tanve hcin vuze. Rome ekta June yamni kin econ- 
nan taku wowminan wanji akiuaoi. 
Akicita uncitapi qa uicastayatam 
Victor Emmanuel tawicu kici wa. 
wanyakapi; unkan akicita itancan kin 
wanji ohna kinyanpi kin heca ohna 
sina iyutani ouawinge sakowin wan- 
kan i econhan amahniya qa ovate ke- 
ktopawinge ota najin hiyeye kin i- 
hnuhana on kinyanni wakeya ohna 
tate on kin cokaya wakinyan iheyapi 
qa bosnis ehpeyapi hecen kunkiya 
hiyu, makaiyutapi wanji hehanyan hdihpaya; wicasta qon ni wanka he- 
canpahminyan iyecinka iyonte 
eca ohna wayazanka t-pi ekta 

aipi teka kiksuye sai w alike qa tH. New York ekta June uonna yawa- 
pi kin econnan wa hinhe aa icamna 
tohinni tanhan hececa sdonyat*i st-i 

Philadelphia, Pa., ekta May 30, he- 
ehan George W. White iye ti kin i- 
takan yaiika econhan s;ceca kin teho 
waya niyanpi ektaetonwe kta unkan 
maga kin en taku wan yaiika, maza- 
kan ikikcu qa ekta kiya ya unkan he 
wanbdi e ptejicanawan yuha vanka 
qa hunku km ohomni hoton bdeze 
sai, kute unkan hupahu bowege qa 
itkom kuwa ahiyu tuka kte: hupahu 
opta kin siha iyutapi sakowin. 

lnyan Bosdata. N. D., en Catholic 
Congress July 5, 6, 7 \ uhapi kta qa 
on mazaska opawinge zaptan snnpa 
wikcemna nom sanoa wanji sanoa 
kaspapi torn sanpa pikiyanna tanin- 
yan mnayanpi. $521.45. Bishoo J. 
Snanley July 6 hehan en on kta. 

MINI A WIOA KASTANPI. 

Cherry Creek S. D. May 19, Joshua 
Mila Tanka, osni 21, hunku kin Pte 
sanginawin eciyapi, 

Matoinape tawicu, osni 49. 

Toka cunwintku, osni 8. 

Joseph, Tahcainape cinca. 
Helen, Ed Swan cunwintku. 

Andrew, Skaagli cinca. 

Henry Siyoiyanka wocekiye waokiye 
heca; tanyan econ. 

Jesus hecel eya; 

"Tohan ninape etapatanhan kin wa- 
wicaqu kinhan catkatahan kin heslol- 
yin kte sni; hecen wawicayaqu kin he 
nahmala on kta. Kinhan Niyatepi 
nahmanla wawanyake kin sloyin na 
nicicajuju kta. 

ZlTKALA ClQALA. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA, JUKE 15, 1907. SlNASAPA WOCEKIYE TaEYANPAH. 

REV. JEROME HUNT. O. S. B. 

PUBLISHER and PROPRIETOR. 

Port Tottex. -:- North Dakota. With the Auprobation and 
Blessing or Rt. Rev. John Shanley 
D. D. Bishop of, Fargo, N. Dakota. JUNE 15, 1907. Standing Rock Agency, N". Dak 
May 17, 1907. 
Mitakodapi ; 

July 4. he icunhan Fort 
Yates en iheyata wank' w'itavk wicoti 
Kte. St. Joseph ouinicive tanka kta 
e ane Kte. July 6, 7, 8, 9. topa oaini- 
cive kta; 6, tokaheya ouiniciye kta 
wankiciyakaoi qa wayaotaninpi kta 
oa hanheoi eKta okodakiciye itancan- 
p'i oa wowaui Kagapi hena omniciye 
tipi en ouui kta, qa ouiniciye token 
ivoute ca is mazasku awanyasa wan- 
jma hena eciyatanhan woiwangw kta 
e ihduwiyeyapi kta, St. Mary kovh. 
7, he en wicasawakan tawaui Kta. 
8 annetu ataya ouiniciye qa okoda- 
kiciye taku iyowaja kin tona econpi 
okihipi hena econm Kta; qa hrayetu 
oaDe 6 kin ayustanpi qa ouiuiciyetiui 
en MiniwaKan Yatke Sni Okodakici- 
ye kin hanheoi kin hen token s&anpi 
yustanpi kta, Sinasaua opapa eceepi 
kta, 9 iwiephan tona.yustanpisui hena 
ua wicokaya sanua ne 
nan omuiciye tanka tuwa hiyoni Kin 
cante wasteya wovustan ohna qupi 
kta. Heon dena wicohan kin vhyeya 
011D0. Koda North DaKota eciya- 
tanhan mazaSKa awanyaka wanjina 
dustanni. Fatner Jerome, Fort Tot- 
ten en yanke cin be e; he awacinpo!' 
Qa MiniwaKan YatKe Sni tona ya- 
bnpi kta kehaui qon qa tona na 
nanhci oyauapi sni qon hena oua Kta 
wacin onpive, koda toksa tanyan wi 
niui kta e wana rmnduwiyeya. Heon 
ito ituya wioiiciyani kta awacinnisni 
po, mis eva kecanmi kte; woces.iye 
wicohan Kin hena nakun wayupiya 
ipi onspe on wacinni Kte. Qa wicasa 
wan tanyan oukc.ya iyecen heon ta- 
ku awacani kta huwo? Koda tohan 
wicasa wakan Yutapi- wakan nicu qa 
woKsane iyoyamniya kes sutaya du- 
ha oyakihi sni he toka huwo? Koda 
ho eya hece tohan miniwakan ota 
datkan canna niua wakansica nica- 
saksaka canna nicahdehdeua canna 
hehanvan wana iyoyanpa ninica qa 
hecehnana wancaK sicava ecanon 
sdonyakiya kes wancaK oninitika 
ecee, qa heon wicasawakan nitawa 
km wistenyakiye ca nakuns waayaki- 
nice kte yacin ecee. Heon ito dehan 
miniwakan yatke sni en opaye ecin hecen ecanon kinhan ituya winipi 
kte sni tka wicasawakan ohan waste 
iyecen vaon kta. Qa nakun tohan 
miniwakan ota datkan canna iya esa 
qa ecen awasteyada qa heon ecen 
iyonioiui on nakun kagisnisui wana 
iaye sa, qa niye kaes anicibdezaoya- 
kini sni tka iyes wanji owaoiya on 
naceca tka ko a\?a ia heon taku on he 
adustari Kta huwo? Sinasaua ona 
wicaica yo; oa miniwakan yatKe sni 
ouayo. Hececa kin wicasa wakan 
nitawa kin koyakioe kte sni, qa wi- 
mstecin kte sni. , Ho dena iyukcan 
po, qa on no! Koda wana Standing 
Rock Agency, X. 1). en ouiniciye 
tanka Kte; Sinasaua w 7 ocekiye Kte; 
oa woKonze wjkcemna hena opaui 
Kte; necen inaka aKan tanyan onoi 
kte; a a hecece cin nan tnahuiya 
ekta wicakicopi qou ua akta wicaka- 
hmgani uon ohiyaui Kte. 

Owasin naue oiyuzaoi. 
Thomas F. Whitj: bear. MAXDERSON, S. D. 
April 21, 1907. 

Mitakoiaui. mitakuyeui wancaya 
Sinasaua yaonni kin na csuaspaye 
Woniya Wakan on awaniglaKaui Kta 
inicagapi kin ohinniyan waktaya on 
Po: ig-iuwinyeya on no; VVakantanka 
toKiconze Kin tanvan yuha po; wo- 
wicala nitawa kin. WakantariKa ta- 
wosukive ogna yaonpi kin na wowa- 
kan (Sacrament) ivacuui kin oninni 
awakicin po; tohanyan wowicala iya~ 
ouui kin henanyan WaKantanka cin 
ca benioaoi. Heon etanhan tona 
Wakantanka cinca necaui hena oya- 
sin mahuiya ekta ipi Kta lila cin he- 
on WakantanKa tawosukiye tanyan 
oyauaui kte, heciyatnnhan on ohin- 
niyan taKU waste kin nanan awacin 
do; nahan sice Kin ineyab lgluzapo; 
na heon wowakan (Sacrament) he 
owaciuye hci icuuo, hecel wookiye 
nicipi on Kta. 

WaKantanka lila wacanlkiya ce, 
Wakantana ateonyanpi iyotan ksape. 
iyotan wakan, iyotan waste, iyotan 
wasake, iyotan owotanla na iyotan 
isnala lila tanka. na ee ateonyanoi; 
heon oive win tanyan anagoutan po, 
na oiy^ Kin ota yuha wacmpo. He- 
ceca Kinahan mwasakapi kte, icin 
Wakantanka OmhintKu, WaniKiva 
onKitawani maka akan hi na Wakan- 
tanka cinca wicaKaga, hena tokataki- 
ya wicoicage yin Kte kin hehanvan 
wicohan sice sin awignunniyanpi kta 
na taku waste Kin econpi kte; na be- 
on etaunan onkis lehanl wana ele 
naoniinpi heon etanhan niyate ana- 
kigoptan do na oholapo na wicakeya 
atevauo; na anpetu otoiyohi wacin- 
vanuo. Taku on hepe cm na le e. Anril 23. .Edward Jank te; wicasa 
tin kta iyecece siiyan on; wicasa kin- 
nahan lila tanka, kteutani 260 na si- 
iyntapi sakowin, wicasa liia wasake. 
hececa esas tin kta yunkan toka sni 
tin va na heon etanhan wicasa tohanl 
tin kte tuweid slolye sni. Wicasa 
kin MaKizita ouaya, koska wacinye 
pica beca tka. 

April 16, heeban George Charg- 
ing, koska wacinye pica onkitapi. 
Insiya koskalaKa kin lila. nanske, si- 
iyutaui sakowin sam okise. Ho he- 
cel kosKalaka kin lena tani kta iye- 
ceca sni se onni yunkan tani; CaKpe 
Oui etanhan. 

Ho m;taKuvepi wico'ye epe kin 
lena ohinniyan a wacin uo. St. Josenn 
na St. Mary okolaKiciye yaou'pi kin 
oninniyan wowaui etan taku onspe- 
niciyaDi kin sutaya yuhapo. Taku 
Kin le waniyetu yamni annetu otoi- 
yo'ni nahan hini otoiyoni on ociciya- 
Kapi. hecel WaKantariKa oive kinnan 
ota iuhani kin wacinnitanKani kte na 
takuui ni\ uhoboui Kte sni. 

Nick W. Black Elk. Wayawaoti Okiyapi Kin 

Kangipaha, Fort Totten, N. D. 
May 10, 1907. 
$ .25 John Sherman 
Joseph " 

Alice 

Benedict " 
Joseph Sherman Jr. 
Florence Sherman 
Canpaksa 
Tunkangiiciye 
John Strait 
Sunkakanduta 
John Two Hearts 
JLuke McKay 2o 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 Cnerry Creek, S. Dak. May 20, % 
Mitakola Eyanuaha kin taku wanjila 
epin kta wacin. Jesus tuwe wicala 
kin he taku ota icakijin kte eyayi na 
tuwe oiye kin he iye tawa heon etan 
ban. tuwe cin kin heicu okihi kta tka 
le maka aknj onqunui kin letu sni 
yelukas tuweni ista on wanyake sni 
on cante suta sni Kin on etanhan mi- 
takuveni eoin kte tonaSinasaDa oya- 
paui kin he wake; heon tokei ecanu- 
ui kta hena tokel yahan kta he nina- 
gi Kin ne WakantanKa he tawa ca 
niye on Jesus makata tancan onquni 
ho ninagi wan onkinazopi na mahui- 
ya ekta kikle na heciowanjila yanKe 
Ho kolapi Jesus maKata hi qunhan 
oyate iyaza omani na oiye wasteste 
naonnonni heon slolonyanpi. 

Ho inse wicata oblakin kte, St. 
Mary wanji Tahcahuste tawicu he te 
waniyetu 82, na Sungisto cinca te 
waniyetu 5. St. Josenh wanji woce- 
Kiye nakicijin ca te, William Sunka- 
v/anbii, waniyetu 47 okihiyeDica. Matokinajin cinca te waniyetu 4. 
Ho mitakolapi cante sicapi kin he 
cistiyela, he waste. Hmhangi tako- 
jakpaku waniyetu 2 te. Jonn Brown 
dog waniyetu 8, te. Lenayos le oma- 
ka kin um. Ho tona Eyanpaha iya- 
cupi iyuha cante wasteya nape ciyu- 
zapi, nitakolapi. 

Hejsey Siyoijsyanke. Wicasta tohan, owanyake, toie, caehde 
kin hena on A, B, C, D, eya yawapi kin 
iyecen, wicasta tohan kin he [dawapi] 
sdonyayapi kta. Wicoie kin wicahnayan ecee; tuka o- 
lianyanpi kin oyaka ecee. Wicasta wan ho tanka esta ohanjarrpi 
kin he e sanpa ho tanka. Wicasta wan hminyan tawacin kin 
heceedan okipe kinhan, wicasta waste 
heca kta e awacin sni tanin; qa tuwe wan 
hminyan tawacin sta okicipe kinhan he 
wicasta wasdonya heca yawapi sni. Wakokipapi kin wanwancadan onpi 
tuka hee ohinni waste. Ksamya awani- 
ihdakapi kin he wicasta ksapa woyuha 
tawapi kin ee. Taku waste qa sica ecanon kin nonpin 
iyakiyecen oyate kin sdonye wicayakiye 
sni kinhan he wicohan waste. Christian heca wan woahtani etanhan 
tawaiciye sni; he woqin tawa kin ee. 
Christian heca wan woahtani econ kta 
e tawaiciye sni; he woyawaste tawa kin 
hee. Niye kin aopten duhe sni, unmanpi 
kin ota yuhapi kin heon; aaes ota yuha- 
pi sni, nis tonana duhe kin heon. Tohan wacinyanpi kin wacantkiyapi 
kin eokiya eca wokipajin yuha ecee, tuka 
tohinni ktepidan Sni. Dehan tokecincinyan opiniciye kinhan 
wiconi unman kin en takudan duhe kte 
sni. Tona wocekiye opapi hee kinhan na- 
pten wabdezapi Wicota woahtani ohdakapi kte istecapi 
tuka econpi kte kin tohinni istecapi sni. Wosdonye kin he wowasake. 

Wosdonye kin he wasakapi sanpa 

waste. Wicasta owasin noge nitawa kin qu 
wo, tuka niho kin he e tonana wicayaqu 
kta. Wicasta wan wayupike kin he tinz^ 
sni; tuka wicasta owotanna kin hee tinza SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. JUNE 15. 1907. f WICAYUWAKANPI. f 

Wicayuwakanpi kin he taku ho? 

Wicayuwakanpi kin he wicohan 
wakan, qa on Church kin, wicasta qa 
is, taku keceyas, Taku Wakan wiea- 
yuwakan kta e kida. 

Wanikiya unkitawapi kin iyehoa 
nakun siceca, wahosiyapi, aguyapi, 
hogan, aa taku heoekceca yuwakan. CEK1YAPJ ECONHAN 

OYATE WICAYUWAKANPI 

KIN. 

*T* 
Anpetu wakan otoiyohi taku wica- 
yuwakanpi ka e econpi he? 

Ovate cekiye ahi kin miniyuwa- 
kanpi on wicayuwakanpi. 

Token on ovate km cekiyapi sni 
itokam miniyuwakanpi on awieamni- 
mnipi he? 

Wakantanka itokam ceonkiyapi 
kta nakas heon unyujajapi qa onyu- 
wakanpi. 

Decen wicayuwakanpi kin econhan 
wocekiye tukte sinasapa kin eya he? 

Tokaneya: ASPERGES: "Ce- 
vakata on mayakipakinte Kta, unkan 
eceedan waon kta; mayadujaja Kta. 
kinhan wa sanpa maska kte." Ps. 1. 9. 
INONPA; Ps. toKaheya Miserere, 
Wakantanka nitocanteKiye on onsi- 
mada ye;" qa hehan „Ateyapi, Cin- 
hiutku, Woniya Wakan kin wowitan 
vuha nunwe." 1YAMN1; hehan akan 
waceKiyapi kin ihukuya inajin qa ti- 
mahen yukanpi Kin owasin ohuihde 
wakanoi kin awauwicavKaoi kta e 
icekiva. WOCEKIYE OPA TOKEN 
WIOAHAPI. 

t 
Token on Church kin tona tapi 
kin wicayuonihanpi he? 
Ecin nionpi kin heehan he Woniya 
wakan wicatacan kin he oti, qa anpe- 
tu wan en, wioonte wanioa wan en on 
qa woyawaste yune kta e inajin kta. 
Tanka tapi wicahapi kin token wi- 
cahapi he? 

Tokaheya: Catholic nibkoce en 
tapi Kin akiyuha awicayapi, cansus- 
beca wan toKaheya yuha manioi; qa 
oksan petijanjan ideya yuha manipi, 
qa wicahapi makoce hehanipi hehan- 
van rnazahdahcla kahdapi. 
Ikokpa; qa hen miniyuwakanpi on 
amnimnipi, wizidyapi, qa wocekiye 
ekiciyapi. Itamni: Hehan te kin wi- 
cahapi mahen oiyohpeyapi, qa sina- 
sapa Benepictus qa is Zachary ta- dowan, qa *'wiconi owihanke wanice 
kin he miye, tuwe wicamada kinhan 
he ta esta ni kta: tona wicaniadapi 
kin hena owihanke wanin tapi kte 
sni.' Hehan miniyu wakan pi on amni- 
mniui, qa econhan sinasapa kin tona 
en najinpi kin owasin Ateunyanpi 
mahpiya ekta nanke cin, hahnianna | 
eyapi. Wicatancan te kin he maka 
rnahen hapi ecee, ca hehan sinasapa 
kin vamni akihde maka akada ua he- 

ya; 'Memento homo quia pulvis 
est et in pulverem reverteris " 

••Wicasta, kiksuya wo maisa bdu kin 
nenica, qa maka kin ekta icicawin 
yahcle Kta ;" w icoie kin de ohomni 
naiinpi Kin on waKta wicaya. 

Wicata on wicohan tona econpica 
huwo? 

Wicata on woecon kin hanke e- 
qes econoica kinhan econpi kta; 
Mass wosnapi eKiciyapi kta; j.ibera 
eyapi qa is ahiyayapi kte, hena on te 
kin Purgatory peta cistina etanhan 
ecadan eyakupi kta. 

fapi kin tonanhan Mass wosnapi 
ewicakiciyapi kta iyecetu he? 

Te kin onakam yamni can he- 
han, a a isakowin can, qa iwikcemna- 
yamni can Kin en, qa wamyetu wanji 
kin henakiya Mass wosnapi ewicaki- 
ciyani Kta. 

Qa hoksiyopa kin is on token wo- 
econ he? 

Tansapi token on econpi iye- 
cen econpi eceena nagi cewicakicici- 
vapi Kin he ohnayan wowiyuskin o- 
dowan ahivayaui qa nionpi Kin woee- 
kive ewicakiciciyapi, qa is dowanoi 
ecee. Hoksiyopa kin hena miniawica- 
kastanpi, aa woahtani codan onpi qa 
wasape sni maka kin etanhan iyayapi 
heon wocekiye cin pi sni, hena wanna 
Wakantanka kici onpi, heon nakun 
sinasapa kin wokoyake sapa on ecee 
tuka ska on ecee. 

Nakun taku yuwakanpi yuke kin 
he Pone Sinasapa ateyapi km wate- 
sdag kicatonpi, qa abbots sinasapa 
woitanoan kagapi qa is wicohan wan- 
jio-ji en aa is woceKiye opa wan wi- 
castayatapi ehnakapi Kta ca wicayu- 
wakanpi ecee. 

Church kin taku nakun yuwakan 
huwo? 

Tipi, maga, taku waste Wakan- 
tanka wicasta qu kin owasin yuwa- 
kanpi; nakun hemani, maza wakan- 
hdi ohna wowapi yeyapi, qa wata ko 
vuwakanoi ecee. 

Mdoketu eca anpetu otoiyohi wo- 
cekiye en token woecon huwo? 

Catholic makoce ecekcen May 
yamni yawapi cansusbeca Jesus tawa 
ivevapi wokiksuye anpetu kin hetan- 
han September 14, hehanyan, anpetu otoiyohi Mass wosnapi ohakarn can- 
susbeca kin on anpetu yuwakanpi e- 
ciyapi, qa he wojupi owasin tanyun 
icage kta on wocekiye eyapi ecee. 

Makoce wanjigji en de woyuwa- 
kan kin Wanikiya cansusbeca akan 
te kin he onspa cistina yuhapi qa on 
econpi ecee, qa he St. Helen Mount 
Calvary akan waniyetu opawinge ya- 
mni maka mahen yanka e iyeya. De 
iyeye kin on May 3. ca on wokiksuye 
anpetu. He ohakarn cansusbeca kin 
Persians ovate kin icupi. tuka Her- 
aclius wicastayatapi kin wicakicihdu- 
za qa Jerusalem en ahdi, Qahen owi- 
cohan yukeya ti pi wakan en ehdeoi. 
De owicohan kin on otoKahe eKta 
susbeca anoetu wokiKsuve Kin icaa-a. 
Dehantu' kin Rome en susbeca Jesus 
aican te aon nee hca onsua tariKa hen 
nnakapi. OWANCAYA WOTANIN. 

Roanoke, Va. June 7, heehan sice- 
ca van, Mr. qa Mrs Lofwich Brewer 
hekta anoetu wakan nonpa heehan 
yuhapi. Siceca kin anpetu napcin- 
wanka tka ecen hdaheya Isantanka 
ia hoa. Ton win cu wan he yuha na- 
jm hehan ia hinkda, atkuKU, hun'ku, 
kunksitKu. tunKarsuKu qa eya taKu 
wicaya owasin cajeyad awicaya, eha- 
Ke hcin -Mahpiya," eye qa ta iyaya. MINIYU WAKANP1 KIN. 

Tohan mini yuwakanpi ecee he? 
Anpetuwakan otoiyohi cekiyapi sni 
itokam. 

De woyuwakan tokenken econpi he? 

Tokaheya miniskuya yuwakanpi, wo 
cekiye on wakansica kahamiyeyapi, he- 
cen icimana en wowasake yuhe sni, 
qa ohna Wakantanka woyawaste qa 
Wuawanyake tawa kin unnagipi qa 
ontancanpi kin on. 

Inonpa: mini kin ija iyecen iyecen 
yuwakanpi. 

Iyamni hehan miniskuya kin mini 
kin icahiyapi qa Ateyapi, Cinhintku, 
Woniya Wakan caje kin on econpi, qa 
miniyuwakanpi onkamnimnipi kin he 
woahtani on onhwinpi kin etanhan 
onyuwastepi. 

Church kin taku on miniyuwakanpi 
on he? 

Wowacinye yuhapi kin. qa taku yu- 
wakanpi kte kiu owasin amnimni kte 
e on. 

Wocekiye wicoie onpi kin eciyatan- 
han on wowaste icupi, qa on woalitani 
cistina kin yuskapi. qa untancanpiqa 
unnagipi kin wakansica onhiyalipayapi 
kte sni e awanonyakapi 

Miniyuwakanpi token onqonpi iye- 
ceca he? 

Wocekiye awacinpi lice kin tipiwa- 
kan timahen iyayapi qa hdinapapi eca 
miniyuwakanpi eceena icupi sni tuka 
nakun tiyata tohan iwankapi qa ha- 
hahanna inajinpi hena heca icupij qa 
ohinni Wanikiya we tawa kin on wi- 
cayuska qa tancanpi qa nagipi ko awan- 
wicayakapi kta Wakantanka kidapi. 

Church kin taku wanji iyotan wa- 
kanyan yuwakan kin he tukte ee he? 

Tipiwakan wanji nakaha yustanpi qa 
yuwakanpi kin hee, 

Woope Tannin kin en akan wosnapi 
kin hena Moses yuwakan ecee; qa tipi 
wakan kinihanyan Salomon yuwakan, 
ho hecen on etanhan woope teca kin 
en Wakantanka ti kin hena yuw T a- 
kanpi kte kin he hecetu. Oskaloosa, Iowa. June 7, heehan 
Durfee owoqe wicoti Kin hen, otehi 
en wicasta wan istiuman yanke un- 
kan niknina goua, uukan wicasta to- 
naKen nahonoi qa mazakan icupi qa 
KUtepi he wamanica e hdoyaiiKa Ke- 
cinpi qa heconpi unKan he wicasta e 
istinme qa goua yanka tka ecen kte- 
pi. Wanna kteni wanyakapi kin he- 
nan wicaKaska en iudo.pi ua icicuoi. 

Oxfcrct, Pa. June 6, sunk solan 
wan hdahda yuhda onspekiyaoi un- 
Kan heon tiwahe kin he niwicaya. 
Woju wicasta wan, William Beaule 
eciyapi, e cmca kin onspekiyani. 
Hanyetu wan en tipi kin icle ua wa- 
papa yaiiKa tka wicayaogoi ge sni. 
unkan henan hdahda wan otke Kin 
en yaue qa nina yuhda hecen wica- 
yuogono-e qa owasin zani\ an iyayapi. SI HA SAX I QA MAZASKA 
OPAWIXGE SAKPE KAKSE. Trinidad, Colo. June 6. John Ve- 
lotti litani wicasta wan, he otonwe 
kin etanhan makaiyutapi yamni ive- 
vapi, he hemani manu akan yanka 
unKan, ohinhpaye qa siha sani hema- 
ni ayusclohe qa kakse kiKsuye sni 
wahka econhan hemani en htanipi 
heca iyeyapi qa otonwe eKta waya- 
zanka tipi en aipi, wacinkiksape kin 
hehan sina okakse qon he kica, he 
icupi qa ahdipi kin hehanyan he si 
sanina naceca tkatuwena abcieze sni, 
neve kin hehan eceedan abclezapi; un- 
kan sina sanni wanice. He siha ka- 
Kse kin heciyatannan mazaska can- 
Kahuto opawinge sakpe lyohe kin 
imahen lyohe key a; hecehnana wica- 
sta wan en wanka iyeyapi qon ekta 
huweye sipi; ekta i tuka canhanpa ko 
tuktena takuna yanke sni, unkina 
wicasta rnanisa heca icupi ivukcanpi. Sterling, 111. June 7, Heehan sun- 
kakan wan J. M. Snultz Ohio en oi- 
najin etanhan kin tawa ecanpahmm- 
van iyecinka iyopte kin heca wan 
wanvaka unkan ta iyava; heca he 
heca toka wanyake kin tansag ta. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. JUNE 15, 1907. OWANCAYA WOTANIN. Hazelton. Pa. June, 7, Heeban 
Mike Halcnek miniowanca atcasanpa- 
tanhan makoce wan Hungary eciyapi 
kin heciya ye kta, takodayeka wan 
anpahotonna wasteste wioayuhedake 
qa witka onge yuha ya cin qa onge 
opekioaton: tanyan iyapemniton qa 
Canwohnaka mahen onnakeqa sota o- 
hna ivava wan icahdaehde; tKa taku 
icase qa ye sni ecen wi wanji. Wan- 
na ve kta e canwohnaKe piya woki- 
bnake Kta unkan witka qon owasin 
ikpakpi qa jagyapise botonpi. Qa 
ake ye kte qon anpabotonna wanji 
inavanui kta e owieakide qa ake yu- 
heKtain enpeiciya. 

Washington, Pa. June,, 6, Heeban 
B. S. Moore maga opta ya unkan wa- 
mduska nom pte wan azin yukan ka- 
ivam majin, nonpin wicakte unkan 
s;ha ivutapi zaptan sanpa napabonka 
ivutapi sandoganganpi; nenaos ce- 
Kuapi iwicayukcan. Pte kin warm a- 
sanpi wanica tuka token on becece 
kin sdonve sni unkan dehan tUKte ou 
becece kin sdonya; pte kin ake asan- 
vl ota. Rahway, N. J. June 6tb, makoce 
kin ben niagaju unKan bnaska hin- 
banpi Gratemau Robinson wanwicaya- 
tca keva. ataya becece sni tuka wan- 
jinaKiya ueceoakeye. 

R.vemead L. I. June, 6, Alexand- 
er B. Sovers ne maga cekpa nom wi 
cavuna, inaga km ne witka yusioesa 
necen witka wanjina qu, unkan an- 
petuwakan wanjina yuna wanKe qa 
majin; unkan neban anpaonotonna 
w.vena wan isto en anpetuwakan nom 
wan kb qa majin; neban ase maga 
gon atie en kiwanka unkan r.ecana 
manciuca num ikoakpi wioave. Lou svilie, Ky. June, 7, Heenat. 
win van wan Martna Jonuson eciyapi 
tkeutapi opawiuofe zaptan sanpa aKe- 
v.-anii twe e ta; waniyetu wiKcernna- 
sakue sanpa nonpa, qa Kentucky ma- 
koce kin nen winonoa heceedan inan 
keya taiiKa Keciupi. Tapi Kieauye kin 
taku wastemila wicasta sakue awica 
vusotaoi kta iyenakeoa avusota keva. 
Cankoka Kin sina iyutapi saKpe nan 
ske, ondakmyan Kin is yamni, qa na- 
pahonka wiKcemua nom sam wanji 
is mannetuya. Wicasta wasaKa ake- 
nom akiyuna ne ayaui kta e wicaka- 
nnio-api. Hickman, Ky, June, 7, Heeban 
wamduskana nina ota qanemani ana- 
ptapi. Nina woisuteKe kin on hemani 
Kin iyopta eca iwicakakuka qa wipa- 
jaja ionpi iyecen sdusduta on nemaui 
iyopta kes ya okibi sni; 

Pottstown. Pa. June 7, Heeban 
William Cioward habanna wan ogon- 
ge kta unKan ohehdepi obna wankapi 
Kin en wicasta wan obna wanke qa 
o-ona wanka. Yuhicapi Qa ibduwi kin 
benan wawanyaka oti ekta aipi. un- 
kan be hanyetu osan wawihariaya on 
qa be bde qa owote tipi en wanke 
a on bee seca beon owanyeye etanhan 
kinnde aa ne iwanka kecin keva. El Paso. Texas, June, 7, Heeban 
Tutikansiua woope nakiuijin wan 
Lieweliyn New Mexico etanban Kin 
wokiyakaoi; New Mexico etanban 
daKota qeya ben eonpi qa wamduska 
wan tanKa nca e timaben aonatak 
nnakapi qa waKanheja wanji tonni 
eca aice yudkiyaoi Keyapi. De sina- 
sapa e dena Tunkansina woope naki- 
cijin kin okiyaka. Hekta waniyetu 
nonpa ecetu heenan tiwane tona Ken 
New Mexico en yakonpi Kin etanban 
tokan hi\ uni qa witayena ben tipi. 
Tiwane kin ciena en hoks yopa ota 
wicatonpi tka wanjieakaes en on pi 
sni sinasapa win de amdeza Qa ode 
onkan tipina wan isuana ban tka na- 
kun awanyakapi, unkan be timaben 
wamduska wan tanka e wanka qa be 
Puebla oyatepikin etanban ben onpi 
Kin wakandapi ua. obodapi beon bo 
ksiyopa ota wicatonpi tka wamduska 
Kin de temve kivapi. Fort Benton. Mont. June, 7. Hee- 
nan wicasta wan Albert Paterson e- 
ciyapi taricasKadan ota wicayuba, he 
cado mazakoKa obna on Kin. beca ota 
teinye qa ta Paterson bunonyun Fori 
Sbaw owaKpamni kin beci i qa nina 
wotektebda aa tado maza koka obna 
on kiu neca ota temva unuan on ta Janette Nichols Chicago wikoske 
wan wamduska Kicanye wicohan e- 
;:on kta Kecin tka sintenda wan ya- 
btaKe qa wayazanKa tipi kin en wan 
oa teicakis wanka. Wikoske warndu- 
ska wicayuhasVan ecee kin en yanKe 
sni; unKan wiKoskenake Kin de smte 
rida wan iyotan tanka unkan be yu- 
wankan icu kta kecm tka isto kin en 
vahtaka. sanpa sakowin kici Rock County en 
onsika tipi kin en awicaipi, wanna kan- 
pidan bee, qa awanihdakapi okihipi sni 
beon ben makaospe wikcemna torn 
maga yuhapidan kin he County qupi 
qa on tohanyan nipina kta hecinhan 
on awanwicayag icigipi. Janesville, Wis. June 7, Mr. James 
Davis, waniyetu opawinge sanpa wikce- 
mna, qa tawicu is opawinge wanji FOET TOTTEN NEWS. Et. Rev. Bishop John Shanley Fargo, 
N. D. etanban kin June 23 anpetu kin 
he en Fort Totten en hi kte, qa 
yusutapi wakan wicaqu kte. Hscen de- 
tanhanpi kin iyehantu kinhan owasin 
en onpi waste. 

Charles L. Davis, Miniwakan en wo- 
onspe itancan, qa ateyapi tka qon he 
dehan Sisseton Agency, S. D. oyanke 
kin hen wabdeza hi. 

Charles M. Ziebach, ateyapi kin qa 
Mr. Stephen Janus, wowapi kage kin 
Wahcinca-wakpa ekta iyayapi, ateyapi 
kiu sunkakan awicabdeze kta on yeslpi. 
Hdi kinhan ake Inyanbosdata ekta heca 
on ye kte. 

John Strait [Howastena) Kangipaha 
etanhan qa Simon Court St. Michael's 
eciyatanhan henaos St. Paul Min. ekta 
Catholic Total Abstinence Omniciye 
kte kin detaiiban henaos opapi kta e 
yapi kta. 

Miniwakan makoce kin opta hemani 
Great Northern, okodakiciyemazacanku 
wan ka^api. qa wanna yustanpi tuka 
nahanlicin wicaSta itoksu ohna ye sni. 
August hehan tukte en ohna wanna 
iyopte kta. Hekta waniyetu wik,cmna 
yamni heehan makoce kin dena wa- 
manica eceedan Dakota kin ko yukonpi 
qa tuwe tokata dena otonwe qa maza- 
canku opta wanke kta ecin sni wotihnipi 
ecee; unkan anpetu kin debanyan ee sni 
se wanke, paba wanjigji kiyuksapi, qa 
kaksiza wanjiyi ig ojunayapi qa obdaya 
Kagapi on maaoce owasin tokeca see- 
ceca. St, Michael's Church hen a is 
ataya can tka katintapi qa en tipi 
wakan, Father Jerome kage, qa wicaha- 
pi makoce wanji itokagatanhan wanke 
he iwiyohpeyatanban wiswi eya nuse 
hemani kin iyaye hecen anpetuwakan 
cekiye ahi qa hemani u eca wowan- 
yake bee seecece. 

Makoce kin den ohomni, otonwe ka- 
gapi wanonyakapi, dehan wicasta kin 
hena owasin wijicapi, qa hen a maka 
kin etanhan on wijicapi. 

Ho Dakota unyakonpi kin wasicun 
kin dena ahi sni ecen onkiye tokaheya 
den onyakonpi, tuka wionjicapi sni, qa 
ota tanyan onpi esta ota tanyan onpi 
sni. Token ou becece kin tohinni on- 
kabdezapi sni naceca. Ito decetu wasicu kin toka hipi eca 
honh mani hipi kes makoce icupi qa 
tukten ehtanipi qa woimagaga odepi 
sni, qa wayusotapi sni, tuka wamna- 
yanpi, taju^ka iyececapi, qa titokan ipi 
sa sni, tuka wanca eye se htanipi qaag 
anpetu waste kin owasin htanipi qa 
wakamnapi, heon ohinni kohanna wi- 
jicapi ecee. 

Unkis Dakota kin makoce kin iye- 
ceca e unyuVapi; qa iyecen litaonipi 
kte kin onkokihipi tuka, titokan 
unkipisa qa nonpa can anpetuwakan 
nom, wi nom, waniyetu wanji ecekcen 
onyakonpi qa is takuwicaonynapi 
wocin hipi, qais taku wicunqupi qa on 
yuhektam ehpeonkiciyapi sa. Woima- 
gaga onkodepisa; wamnaonyanpi snisa; 
waonpatanpi gnisa; dena qa nakun taku 
ota hena on yuhektam ehpeonkiciyapi 
sa heon unkija Dakota kin Wasicu 
wijicapi kin iyeceh wionjicapi kte sni 
qaas tanyan waonyuhapi kta iyecetu 
hca, tuka, Dakota kin tuktekten keg 
onyanpi qa waontapi qa takuna onka- 
jujupi sni; otonwe ekta hecen econ- 
qonpi onkokihipi sni; tukten waontapi 
qa onwankapi kinhan hena owasin on- 
kajujupi, heon wasicu ti en titokan 
yapi kta otehike; beon wasicu kin nina 
titokan yapi sni, tuka Dakota e isi 
wanice kin heon nina titokan yapi, qa 
ota titokan eceena on nionpi, dena 
ikeewicaSta kin wicohan kin onyuhapi 
Sni kinhan unkija wanjigji tanyan waon- 
yuhapi k-ta tuka, tancan ikpatanpi kin 
waste tuka ehaas honh nina wasas 
onkiciyapi beon hececa. Otonwe wica- 
stapi kin hena owasin kinin mani hipi 
qa taku yubapi kin wanwicaonyakapi 
tuka maka kin sosopi kin econkapinpi 
sni qa dehan ota heepi sni se otonwe 
kin en onpi, qa sanpa wakamnapi. 
Tuwe cante wasteya, woimagaga wan- 
yaka, qa ozikiya titokan on cin kinhan 
nina maka kin kicanye kta qa wae- 
conkapin kte sni, kinhan wayuha kta, 
hehan eqe iyokipiya cin kinhan titokan 
ye kta qa is wicakicosa kta esta ota 
yuha heon yuhektam ehpeiciye kte Sni. 

Taku wasicu onspeonkiyapi kin owa- 
sin waste; qa taku woyute onqupi kin 
owasin waste tuka wasicu kin mini- 
wakan kin Ikcewicasta kin toka 
ektam onqupi Sni qa sdonyeonkiyapi 
sni unkans waste kta tka; heon ota tapi 
Hececa esTa ota tana apawi kin iyececapi. 
Wasicu wicohan onspeonkiyapi kin owa- 
sin waste, decena ibankeya sica, unkan 
be tuwe owasin icu qa onspe. Wicohan 
dena owasin amdezapi waste. Wakantanka wicasta kin etanhan ta- 
Kuna icu sni; wicasta kin Wakantanka 
etanhan taku owasin icu. 

Hececa e6ta wicasta kin iye wico- 
han tawa on taku owasin yuha kecin. SUPPLEMENT 

i EYANPAHA. } JUNE 15, 1907. HOLY ROSARY MISS) ON, 

PINE RIDGE, S. DAK. 

May 4th 1907. 

State of Finances in the Bear 

Creek, Medicine Root and Lake 

Creek Districts I. Bear Creek Church. 
Receipts for repair cf Church. 

Through Chas. Randall $ 2.50 

Edward White Crow 8.75 

From the Mission 50.00 

Total . $61.25 

II. Medicine Root New Church. 

Receipts. 

Through Leo Apple $ 6.00 

Jacob Little Chief 10.70 

Susie Bianes 5.50 

Mrs. Emilie Tibbits 12,00 

" Mrs. Afraid of Lefthand 5.00 

From Martin Shangreau 1.00 

Mrs. Schweigman 1.10 

Through lotterie 1.10 

From Mission 50.00 

Total $96.00 

III. Lake CreeK New Church: 
Receipts. 
From Mrs.- Gresh $11.25 

' B. Larvie, Die. Larvie 
Geo. Young, Joe Marshall, $1. each 1.00 
Mrs. M. Godfrey 10.00 

Mr. Metzker 25.00 

Mrs. Eva Richard 3.00 

Through Mrs. L. Lapointe 8.60 

Mr. Carlow 5.00 

Mrs. J. Hawkins .60 

Lake Creek Omniciye 3.55' 

Through Chas. Randall 2.50 

Jule Ecroffey 12.00 

Setli Garvey 15.00 

Mrs. Bullard e. Vincent Ward 10.00 
Thorn. Bowman 15.00 

Steph. Amiotte 5.00 

Fr. Liver tnont 4.00 

Jos. Brown 5.00 

Chas. Alien 2.00 

From Mission 303. 00 

Total $171.50 

All the money collected has been 
placed in the bank at Chadron. 

For Medicine Root and Bear Creek 
not all the names of the contributors 
have been put down, because 1 had not 
got them all. 

Father Henry, S. J. PORCUPINE STATION N. Dak. 
May 1, 1907. 
Wicata. 
Oct. 20, 1906, Annie Ramsey. 
Dec. 15, 1906, Leo Twigg._ 
Dec. 22, 1906, Helen Cokayamaniwin. 
Jan. 1, 1907, George Feather. 
Jan. 13, Sarah. Winyanhcaka. 
Jan. 26, Joseph Kahinhpeya. 
April 21, Alton One Hawk. Dena Paha Yamni omniciye cincapi 
qais nakun dena hunli tankapi tka icin 
waniyetu tonakecapi kin sdonwaye sni 
on iyecen wakage sni. 

Toka Yutapiwakan icupi kin. 

Charley Dogskin, Harry Fool Bull, 
Paul Fool Bull, Peter Wakanyuha, 
Edward Dunkan, Henry Murphy, 
Robert Walking Cloud, Cecilia Walk- 
ing Cloud. 

Dena Rev. Father Bernard. O. S. B. wi- 

cakiciyustan; 7 hoksipina 1 wicincana. 

Miniawicakastan. 

March 23, Lucilla, March 10, 1907 
tonpi, Thomas qa Celina White Mouse 
cunwintkupi.- 
March 23, Louisa, March 17, 1907 tonpi, 
Tacejisapa qa Winataskawin cunwint- 
kupi. 

Thomas White Mouse. CANNON BALL, N. DAK. 

Dena ake Mazaska Awanyanka Wan- 
jina ed kicunpi. 

Jerome White Eagle $1 20 

Allen High Bear 1 20 

Caske Parkin 1 50 

Gilbert Bighead 50 

Andrew Iron Road 32 

Andrew Cekiyapi 50 

Valentine Struck Many 25 

Strong Heart 25 

Sain Eagle Boy 20 

Joseph Red Bow 70 

$6.60 

Cannon Ball ed Dakota wicohan dina 
iyopta cinpi unkan St. Joseph okoda- 
kiciye itancan onkitawapi kin ob qa 
Easter-time econhau wosukiye ohna 
tanyan skan sni; neon ayustanpi, miye 
he ohna econ masi, hecen wahdaotanin 
kta wacin. Tona Wakantanka eciya- 
tanhan nayajinpi hena maka akan iyo- 
nicisicapi esas, toksa he wowiyuskin ed 

yaupi kta. 

Paul Fast Horse. Mazaska Awanyaka Wanjina. 

Cannon Ball etanhan $ 6.60 

Tannina yanka 213.10 

Ataya $220.00 PINE RIDGE, S. D. 

Hekta Easter Sunday henan Ya- 
tke Sni Okolakiciye kin woitancan 
wicakagaoi, unkan iena eepi. 

Moses BroKenleg itancan. 
Joseph No Water ok.he. Frank 

Baggage wbwa.pi kaga. Frank Gal- 
iigo mazaska awanyaka. William 
Randall iapi awanyaka. Antoine 

Bouyer tiyoua awanyaka. Oliver 
Good Snieid ogligle. 

Oaolakicive cai'em Pine Rido-e el 
ataya. 
PORCUPINE. 
Win. Mc Goa Sr., James Grass, 
Oliver Good Shield, Bill Mc Goa Jr. CAXKPE OPI WAKPALA. 
Nickolas Black Elk, Paul Catcher, 
Living Bear, Chas. Kills Enemy, 
Joe Mountain Sheen, James Black 
Bear, Frank Gall^go, Francis Thun- 
der Horse. Koly Rosary Mission. 
MAYA TIPI OMNICIYE ETAN. 
John White Wolf. Red Sack- 
Clear and Wife. Frank Baggage 
and wife. 

WHITE RIVER. 
John Fools Head, Spotted Owl. 
Good Voice Elk. 

W'olf Creek. 
SUXKMAXITU WAKPALA. 
Martin Red Bear. Kyle P. O. Pejuta Wakpala. 
Red Horn, Broken Leg, Joseph 
Horn Cloud, Bill Garnette, Sootted 
Horse, James Kills-two, Henry Bull 
Bear, Nelson Shanureau. Ambrose 
Herdezen, Louis Bull Head, Henry 
Twist, Afraid of Left-nand, Jacob 
Little Chief, Chas. Thunder Bull. Allen P. O. Wagrniza WVitpala. 

Chas. Randall, George Red Wil- 
low, Bill Randall, Henry Iron Fire, 
Edward White Crow, Peter Conde- 
longer, Autoine Bouyer. 

St. Joseuh okolakiciye owapa na 
wasak wacanmi, tka ataya owaKini 
sni. Ho oiitaKuyepi, taku on ma- 
nunke sni na waya«a miciye, hekta 
owaunya ca ins owaglake hankeya 
na tuwa ihanKeya yatKe egna iyeici- 
ye sa miye ca lehanl ablustan. Le- 
cala owapa; he Kta New Year hetan- 
han el owapa; yunKan mita'Kuyepi, 
oayustan waste, wan miyelaka yes 
ablustan taxeyap wasaomicigle ca 
neciya ble; unkan itahena matn seca 
ka, neciya caegle amni kte. Ho 
ca mitakuyeui, tona eyaoi iyacupi 
iyuha nimicila no, na woceKiye el 
miksuya no. Wan lecala owapa na 
lila wicohan waste el iyerniciye; mi- 
taKuyeui tuwa inankeya ho tanin sui 
un ne miye; taku lececa el wowagla- 
ka owakihi sni tKa, lehanl taku oko- 
lakiciye waste wanji el owaui na wL 
cohan waste heca ca. Ito lehanl 
Evanpaha el omiglaKe. Mitakuyepi 
oyaiiKe Ogiala el woyatKe unkavu- 
stan vuns lehanl anuetu kin wicasa taoi kin okiseya ni unpi kta tka, he 
wicake micila hepe. Wan lecala 
woakipa wan unyuhapi na on heue. 
Pine Ridge lei heca un kecanmi na 
on hepe. Wan ake aiciciya po, na 
ayustan wacin do. Mitakuyepi, le- 
han miye sni se tanyan waon woya- 
tke ablustan na hehan tanyan zani- 
yan waon na wayaka miciye sni, na 
tuwa he mita wayaka wicawaye sni. 
Sunkakan bluha kin tuweni waqu 
wacin sni; lena wicohan waste eca- 
mon ca owaklkae. 

Frajsk Baggage. Holy Rosary Mission, Pine Ridge, S. D. 

Hekta March 13, wakanyeja mitawh, 
wan, Ella Tobacco eciyapi, te. Waniye- 
tu 5 tka lila okiwanjila Wakantanka 
kiksuya un. 

Hekta Dec. 21, '06 hehanl mis Sina- 
sapa el miniamakastanpi, etanhan el 
iyuskinyan wana waun. 

Cante wasteya nape ciyuzapi. 

Adam. CHERRY CREEK, S. D. 
Dear Eyannaha; 

St. Joseph na St. 
Mary okaspe wan Can pa WakDa el 
ovate egna icage cin otehiya icage 
ecanmi na wicasa winyan tona okola- 
kiciye le el opani hena awecakehan 
owacinyuze tankapi ecanmi. Oko- 
lakicive hunke sni selececa esa, taku 
owicohan wanji tohanl ehan ini can 
wicasa. winyan tona okolakiciye le 
etanhanpi owasin walitak hino-laDi 
ecee. Na wicasawakan unkitawani 
lila el etonwanpi, he wdcasawakan 
unkitawani unnagini woqu kin neon. 
Hena hecetu tka taku wanji lila iun- 
onsini rice cin he le e Catechist un- 
nicaui. Ho mis ovate wan el owaun- 
ye eciyatanhan otehiya owaun ble 
tka okolakiciye lena tantanhanoi un 
mitakuye otapi he iyetnaeeoa. Heon 
tona St. Joseuh opapi hena ptaya 
naue kiciyus oKiciyani waste, cante 
ataya on. wacin el yekiciya naunjinni 
kin na okolakiciye niskotanKaui sni 
yes wasagya najmpi heon, eyatohan- 
ni Eyannaha el lecehci wowaglaka 
ca tukteni el caje wamayalakapi sni. 
Tka taKU miye slolwayin na waste 
kte cin hena ptelyela caje blate. 
Iyotan tona koskalaka na wikosKala- 
ka catholic waonisnepi hena nitaku- 
yepi tanyan ables wicayrvvapi iyece- 
tu ecanmi. Nitakuyepi wan 

Fiktan H. Cub-ley. JUNE 15. 1907. Standing Rock. St. Benedict's Church. 
Mitakuyepi; 

Lehanl tipiwakan teca un- 
cinpi, tipiwakan unkagapi uncinpi; he 
Jesus Christ he ti kta. Heon etanhan 
wicanagi ni kta heon he uncinpi; ecin 
maka akan wicasa unpi kin ee kayes 
tipi waste wicakicagapi yuke. Hehan- 
les tipiwakan kin he timahel Jesus 
yankin kte kin heon wiconi unyuhapi 
kta; heon St. Joseph okolakiciye oka- 
spe onpi kin etanhan tipiwakan oki- 
yapi kin lena eepi. 

STANDING ROCK AGENCY, 
April 27, I90T. Jno Silk 


$ 1.00 


Leo Halsey 


5 0(1 


Little Soldier 


1 00 


Charging Thunder 


3 00 


Wiicuwa 


1 00 


Jerome S. Soldier 


25 


Benedict S. Soldier 


25 


Chas Black Crow 


25 


Baptist Pierre 


2 00 


Pius Hunter 


1 00 


Jno. Brave 


2 00 


Fred Brave 


1 00 


Jno. Yellow 


50 


Jas. Yellow 


50 


Walter Fleets 


25 


Eagle Boy 


1 03 


Howaste 


25 


David Halsey 


25 


Aiyapi 


50 


Tasunkeanatanpi 


50 


J. S. Buffaloboy 


50 


J. F. Buffialoboy 


25 


Okute 


1 00 


Hanteraato 


1 00 


Wayawaste 


25 


Wa wohoda s ni 


25 


Numkte 


25 


P. Toka-ole 


2 00 


Frank G. 


5 00 


St. Mary okolakiciye 


etanhan 


Cinpiwio 


2 00 


Wakanlutawin 


1 00 


Maggie S. Soldier 


25 


Lousia 


25 


Wicincalawaste 


25 


Mrs. Black Brow 


25 


Mrs. Pierre 


2 00 


Lucy Lafromboise 


1 00 


Mrs. Yellow 


25 


Ptesankoyakewin 


1 00 


Itancanaklewin 


200 


Mrs. Brave 


1 00 


Topahinapewin 


1 00 


Wijakawastewin 


1 00 


Mrs. Buffaloboy 


50 


Ohitiwin 


10 


Seraphine Pleets 


35 


Wasteyunkewin 


1 00 


Ptesanole-aupiwin 


1 00 


Wicepawin 


1 00 


Gertrude Pleets 


25 


Jennie Iron Tusk 


5 00 


Agatha Buffalo boy 


1 00 


Agnes Buffalo boy 


1 00 


Charging thunder cinca 


2 00 


Ake Paha yamni St. Jo 


seph Society, 


etanhan tipiwakan okiyapi 


kin April 19, 


1907, Charles Dog skin 


5 00 


Peter Own medicine 


8 00 


William C. Red fox 


3 00 


Emma Yellow elk 


1 00 


Paul Hairy Chin 


2 00 


Mark Afraid of hawk 


25 


Brainy Fool bull 


1 50 Harry Fool bull Canonpa 
George B. Red fox 
Mary Yellow elk 
William Good iron 
Fred Red fox 
Charles Ramsey 
Thomas White mouse 
Albert Lean elk 
Edward Lean elk 
James Wind 
Martha Wind 
Louisa Black tongue 
Mrs. Lucy Good iron 
Mrs. Feather 
Henry Iron shields 
William McLaughlin 
Melda McLaughlin 
Ellen McLaughlin 
Cecilia Killer , 

Sam Killer 
Mrs. White mouse 
Lucy White Mouse 
Agnes Good wood 
Mary See the bear 
John White mouse 
Joseph White mouse 
Lucy Waluer 
Frank Black tongue 
Mrs. Black tongue 
Mary Black tongue 
Rose Black tongue 

Hehan Bull Head Station 
April 20. '07 St Joseph unpi 
kan okiyapi. 
Louis Endres 
Mrs. Ada Endres 
Bessie 

Agnes One elk 
Eugene Eagle boy 
James Rosebud 
John Afraid of the bear 
Shot his horse 
George Afraid of the bear 
Michael Hollon 
Fred White coat 
Paul Middle bull 
Joseph Fast horse 
Louis Middle bull 
Joseph Elk nation 
Francis White hand bear 
Mrs Lone elk 
Mrs Wounded 
Frank Fast horse 
James Rosebud 
Joseph Rosebud 
Thomas Otter Robe 
Barney Crazy Hawk 
Maurice Bobtail bull 
Isidore Water 
Joseph White bird 
Albert Runs away 
Ambrose Swift eagle 
Wicaglonica Village centre 
William Red bear 
Barney Yellow hair 
John Gray eagle 
Isaac Gray eagle 
Louis Gray eagle 
Gregory Lone elk 
Jessie Chasing horse 
Mrs Agatha Bone ■-,",.--' 
Mathias Red bear 
Pius Broughter 
Chas. Village centre 
Thomas Middle 
Pius White Bird 
Tipiwastewin 
John White bird 
Henry White bird 50 


1 00 


1 00 


1 00 


25 


25 


25 


50 


50 


50 


50 


25 


50 


50 


25 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50? 


4 00 


5 00 


1 00 


1 00 


3 00 


25 


25 


25 


25 


S. Dakota,. 


kin tipiwa- 


$2 00 


2 00 


1 00 


2 00 


1 00 


50 


,25 


25 


25 


75 


25 


25 


50 


1 25 


50 


25 


50 


50 


1 00 


1 00 


1 00 


1 00 


25 


1 00 


2 00 


2 00 


1 00 


25 


5 00 


100 


1 50 


1 00 


1 00 


1 00 


1 00 


1 00 


5 00 


1 00 


1 00 


50 


25 


25 


25 


25 


25 Harry Bob tail bull 
Thomas Cow boy 
Thomas Fly 
George Running hawk 
Stephen Eagle pipe 
Albert Bird bear 
Moses Gray eagle 
Topawin 

George Running hawk 
Chas. Oyekokipapi 
Lawrence Cekiyapi 
James Village centre 
John Afraid of the bear 
Bessie Nicaolewin 2 00 

25 

1 00 

1 00 

50 

50 

1 00 

1 00 

15 

1 00 

50 

25 

5 00 

7 00 Bull Head Station, April 19, 


L907, St. 


Mary Society etanhan tipiwakan okiya- 


pi kin. 
Rose Wambliwaslewin 


1 ('0 


Ada Wiwasteka 


1 00 


Helen Tioleaupiwin 


1 00 


Oyeinapewin 


2 00 


Regina Fast horse 


56 


Ruse Fast horse 


50 


Susan Kuseyaiyayewin 


25 


Mary Napeolotapiwin 


1 00 


Jennie Tiwanyakapiwin 


25 


Susan Wowacinyewin 


25 


Tacangleskawin 


50 


Annie llinapewin 


1 00 


Emma Tehilapiwin 


1 00 


Susan Kuseiyayewin 


1 00 


Nellie Natanglewin 


1 00 


Martina Sa^awin 


1 00 


Susan One elk Cannupahuncansa kicon 


Oyeinapewin 


25 


Uncagelutawin 


25 


Wayakaagliwm 


25 


Oglelutawin 


50 


Ciara Napeskala 


25 


Beatrice Hepinkpalutawin 


25 


Alma Haidkta 


1 00 


Agnes Red legs 


1 00 


Susan Wowacinyewin 


1 00 


Jennie Tiwanyakapiwin 


1 00 


Annie Itekanpeskawin 


1 00 


Louisa CeyaKawastewin 


50 


JiUcy Winyanhcaka 


25 


Tajiwastewin 


25 


Julia Tiwanyakapiwin 


25 


Agnes Wikoka 


25 


Mary Tipisnawin 


5 00 


Maggie Hinsawin 


50 


Julia Ptesanwastewin 


2 00 


Lucill Otawicaquwin 


1 00 


TacankuwaKanwin 


1 00 


Louisa Iyawastewin 


50 


Josephine Okitaninwin 


50 


Josephine Uncagewastewin 


10 


Marv Nation snielcl 


50 Hehan ake Oak Creek, S. Dakota 

Station May 14, etanhan St. Joseph 
na St. Mary unni kin tipiwakan oki- 
yapi kin. 

A. Cetanwakan 1 00 

Martin Kangiiyotanke 1 00 

Fran's Wankicun 15 

Walter Wahpa 30 

John Sunnawaste 25 

Hugh Tateomani 1 00 

Igmuonjinca 15 

Robert Hehaka 15 

John Cadotte 26 

Martin Pejutawakuwa 25 15 

30 

50 

2 00 

1 00 

25 

5 00 

5 00 

1 50 

15 

5 00 

5 00 

5 00 Protas JijiKa 

Nickolas Hoksilamaza 

Mahpiya-hotanka 

Ed Iron Eye 

Ben Brush-horn 

Felix Ironeye 

Geo. Good Voice Elk 

Felix Good Voice Elk 

George Cross. 

TatanKahowaste 

Kehaka cinca hok&la wan 

Hehaka " " 

Tatankawitko cinca 

Oak CreeK 8. Dak. May 4, '07 he- 
ehan St. Mary unni Kin tiuiwakan o- 
kiyani. 

Apegi cinca 3 00 

XaKun wanii 1 00 

Tatankawitko tawicu na cinca koya 
kicunpi 4 00 

Tasunkeskawin 1 00 

Mary HanhepiKtewin 1 00 

Nellie Cross 1 50 

Taninyannajinwin 50 

March 31, 'o7 Charley Marshall 6 oo 
" 14, Paul Hupamaza lo oo 

" " Mary Wicincalahanska 5 oo 
" 17, Jos. Kawmgela 5 oo 

April 17, White snield 5 oo 

St. Joseuh, qa St. Mary, okasne unpi 
kin etanhan tiuiwakan okiyani kin 
le caje kin eepi ye lo, nakun ake to- 
kata nayahonui kte lo; tona ie wan- 
lakaui kin owasin naDe oiyuzape lo r 
nitakolapi he miyeye lo 

George Hairy Chin. MINIAWICAKASTANPL 

Fort Totten, N. D.-May 7, Isaac, 
May 2, tonpi, John Twohearts qa Mar- 
tha Tasinawakanwiu cincapi. 

May 12, Abraham, waniyetu 4, Aki- 
citawaste qa Rosa Tainyankiyotankewin 
cincapi. - 

May 12, Angela, waniyetu 9, Akici- 
tawaste qa Rosa Taninyankiyotanke- 
win cunwintkupi. 

May 18, Edward, May 4, tonpi, An- 
toine Langer qa Josephine Winuciqa 
cincapi. 

May 22, Alfred, anpetuwakan 2, Jo- 
seph Jackson qa Annie Omaniwin 
cincapi. 

May 29, Louisa, May 1 tonpi, Ste- 
phen Brown qa Agnes Hawastewin 
cunwintkupi. 

May 30, Katherine. April 21 tonpi, 
Jim. Essie qa Agnes Williams cunwin- 
tkupi. 

Edward April 7 heehan tonpi qa June 
1st hehan mniakastaupi. Philip Jackson 
qa Carrie Taniyaskawin cincapi. 
Mary Ida May 20 heehan tonpi qa June 
2nd hehan mniaka&tanpi. John Miller 
qa Bridget Upiskawin cunwintkupi. 

June 3 Joseph Jerome anpetu de tonpi 
William Rees qa Adele Belland cincapi. 

June 3 George William tonpi William 
Rees qa Adele Belland cinca cekpapi.